El Ayuntamiento de Ibiza concede una subvención de 60.000 euros a Cáritas

Aprovar la concessió d’una subvenció nominativa de 60.000€ a favor de CARITAS DIOCESANA D’EIVSSA així com l’esborrany de conveni de col·laboració inclòs en l’expedient.

2. Designar Xavier Vilamanyà Carmona com a personal responsable administratiu d’aquest expedient.

3. Delegar la signatura d’aquest conveni a l’ Alcalde Rafael Ruiz González .

4. Autoritzar i disposar o comprometre la despesa amb càrrec a la partida 2016-23200- 48902 del Pressupost General per a l’exercici 2016

5. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 45.000€ en concepte de pagament anticipat corresponent al 75% del total de la subvenció concedida, així com pagar-ho en el termini màxim de trenta dies, des de la signatura del conveni

Documento completo en el siguiente enlace.

Print Friendly, PDF & Email

También te podría gustar...