Asóciate
Participa

¿Quieres participar?

Estas son algunas maneras para colaborar con el movimiento laicista:

  1. Difundiendo nuestras campañas.
  2. Asociándote a Europa Laica.
  3. Compartiendo contenido relevante.
  4. Formando parte de la red de observadores.
  5. Colaborando económicamente.

Por la enseñanza pública y laica · por Arantza Lekuona

Descargo de responsabilidad

Esta publicación expresa la posición de su autor o del medio del que la recolectamos, sin que suponga que el Observatorio del Laicismo o Europa Laica compartan lo expresado en la misma. Europa Laica expresa sus posiciones a través de sus:

El Observatorio recoge toda la documentación que detecta relacionada con el laicismo, independientemente de la posición o puntos de vista que refleje. Es parte de nuestra labor observar todos los debates y lo que se defiende por las diferentes partes que intervengan en los mismos.

Irakaskuntza publiko eta laikoaren alde

Urtero bezala, iritsi da gure eskoletara aurrematrikula sasoia. Eta, urtero bezala ere, hemen gaude gure iritzia adierazi nahian.

Zalantzarik gabe, gure gomendioa eskola publikoa da. Gure aburuz, eskolak publikoa, bakarra, demokratikoa, doakoa, unibertsala eta laikoa izan behar du, zeren soilik horrela lortuko dugu hurrengo belaunaldia berdintasunean heztea. Gure eskoletako gelek jakinduria lekuak izan behar dute, non kontzientzia askatasuna bermatzen den inolako dogmarik inposatu gabe eta desberdinen arteko elkarbizitza garatzen den.

Baina paradisu guztiek dute bere sugea eta aitortu behar dugu gure eskola publikoa ez dela zehatz-mehatz deskribatu duguna, eta ez da maisu/tra, irakasle, ikasle eta gurasoen erruz, zeintzuk ideia hauek aurrera eramaten saiatzen diren gogo handiz. Ez, errua Francoren diktadura-erregimenarena da. Francorena eta 1953an Eliza Katolikoarekin sinatu zuen Konkordatuarena, 70 urte geroago erlijioa eskaintzera bederen behartzen gaituena. Erlijio katolikoa da Vatikanoekin izenpetutako akordioaren ondorioz matrikula paperetan aurkeztu behar dena, baina 1992tik beste zenbaiti ere lekua egin zaie, hura bezain demokratiko eta feministak.

Onartzen eta defendatzen dugu mundu guztiaren eskubidea bere ideologia eta/edo fedea edukitzeko, baina proselitismoa egiteko eta doktrinatzeko beste leku batzuk daude (elizak, meskitak, tenpluak), eta kontuan izan behar da umeak pertsonak direla eta ez gurasoen zati bat edo jabegoa, eta horiek ezin dizkietela beren sinesmenak inposatu.

Kontuan izan behar dugu ez direla eskaintzen erlijio guztiak, gutxi batzuk baizik, eta horrek egoera hau pribilegioa bihurtzen duela. Pribilegio hitza erabiltzen dugu eta ez eskubidea, askotan esan dugun bezala, benetan eskubide bat balitz ume guztiek gurasoek aukeratutako ideologiako klaseak izango lituzkete eta ez da horrela, ezta gutxiagorik ere. Esaldi hau ez dadila gaizki ulertu, gure helburua da daudenak ateratzea, ez gehiago sartzea. Gazteentzako hezkuntza zientifikoa eta kritikoa nahi dugu beren kabuz pentsatzen eta beren ideiak garatzen irakatsiko diena, bakoitzak bere aburua izan eta argudioz defendatzeko gai izan dadin. Alderantziz, eskaintzen diren erlijioen oinarria zera da: «Nik arrazoi dut eta beste guztiak oker daude», «Ez pentsatu zure kontura, gure jakintsuek egingo dute zure partez», «Obeditu ezazu». Ez, hezkuntza, publikoa gutxienez, ez da horientzat lekua.

Bestalde, azkeneko urteetan erlijio matrikulazioak izan duen gainbeheraren ondorioz, askotan «fededunak» bihurtzen dira taldeko bereziak eta ez alderantziz.

Beste bi detailetxo: lehenengoa, erlijio katolikoan ikasle batek (bestetan hamar behar dira) taldea osatzen du eta mailakide guztien aurrera egiteari eragiten dio, zeren beste hauek ezin dute profitatu ordu hori gai arruntak jorratzeko, hori diskriminazioa omen dela eta. Bigarrena, erlijioko irakasleek gotzainaren onespena behar dute beren lanerako, baina ordaintzen diena gobernua da. Nahiz eta zenbat eta ikasle gutxiago izan orduan eta gehiago eralgitzen da erlijioko klaseak direla medio. Dugun azken datua 2021ekoa da: 115 miloi euro erabili ziren horretarako. Denon artean ordaindu ditugun 115 miloi.

Esan bezala, gure ustetan hezkuntza publikoaren helburuetako bat neska-mutilen arteko elkarbizitza, solidaritatea eta errespetua irakastea da, eta hori zaila da Haur Hezkuntzatik bere gurasoen ideia/fedearengatik bereizten hasten bagara. Gure eskoletan ezin onartua da etnia, gizarte arazo-maila, sexua, dibertsitate sexuala edo sinesmenengatik inor baztertua izatea.

Artikulu hau irakurri duzuen askok ziurrenik pentsatu duzue oso ezaguna egiten zaizuela gure erretolika eta ez da harritzekoa; borroka honetan ari gara 1975az geroztik eta orain arte lortutako bakarra da erlijio katolikoa ez izatea derrigorrezkoa ikasle guztientzat. Horren truke eta demokraziaren izenean, lehen esan bezala, 1992tik beste zenbait eskaini behar dira. Bada alderdi politiko bat 1975etik ere hauteskunde kanpaina guztietan Konkordatua ezabatu eta benetako estatu (eta hezkuntza publiko) laikoa izango dugula agintzen diguna. Momentuz ez du hitza bete eta egingo duen esperantza gutxi dugu, baina borrokan jarraitzen dugu eta horregatik eskatzen dizuegu berdintasunaren, demokraziaren eta feminismoaren izenean: ez matrikulatu zuen umeak erlijioan. Eskola publiko euskaldun eta laikoaren alde!

A continuación se reproduce una traducción automática del euskera realizada con itzuli:

Como todos los años, ha llegado a nuestras clases la temporada de prematrícula. Y, como todos los años, estamos aquí intentando expresar nuestra opinión.

Sin duda, nuestra recomendación es la escuela pública. Creemos que la escuela debe ser pública, única, democrática, gratuita, universal y laica, porque solo así conseguiremos educar a la siguiente generación en igualdad. Las aulas de nuestras escuelas deben ser lugares de sabiduría donde se garantiza la libertad de conciencia sin imponer ningún dogma y donde se desarrolla la convivencia entre diferentes.

Pero todos los paraísos tienen su serpiente y debemos reconocer que nuestra escuela pública no es exactamente la que hemos descrito, y no es por culpa de maestras/os, profesoras/es, alumnas/os y madres y padres, que intentan llevar adelante estas ideas con gran entusiasmo. No, la culpa es del régimen dictatorial de Franco. La de Franco y la del Concordato que firmó en 1953 con la Iglesia Católica y que 70 años después nos obliga al menos a ofrecer religión. La religión católica es la que debe presentarse en los papeles de matrícula como consecuencia del acuerdo firmado con el Vaticano, pero desde 1992 también se ha dado cabida a otras, tan democráticas y feministas como aquélla.

Aceptamos y defendemos el derecho de todo el mundo a tener su ideología y/o su fe, pero hay otros lugares donde hacer proselitismo y adoctrinarse (iglesias, mezquitas, templos) y hay que tener en cuenta que los niñas/os son personas y no una parte de los padres o la propiedad, que no pueden imponerles sus creencias.

Debemos tener en cuenta que no se ofrecen todas las religiones, sino unas pocas, lo que convierte esta situación en un privilegio. Usamos la palabra privilegio y no derecho, como hemos dicho muchas veces, si realmente fuera un derecho todos los niños tendrían clases de ideología elegidas por sus padres y no es así, ni mucho menos. Que esta frase no se malinterprete, nuestro objetivo es sacar a las que están, no meter más. Queremos una educación científica y crítica para los/as jóvenes que les enseñe a pensar por sí mismas/os y a desarrollar sus ideas para que cada cual tenga su opinión y sea capaz de defenderse con argumentos. Al contrario, las religiones que se ofrecen se basan en “Yo tengo razón y todos los demás se equivocan”, “No pienses por tu cuenta, nuestros sabios lo harán por ti”, “Obedece”. No, la educación, al menos la pública, no es lugar para esas afirmaciones.

Por otra parte, el declive de la matriculación religiosa en los últimos años ha hecho que en muchas ocasiones los “creyentes” se conviertan en especiales del grupo y no al revés.

Otros dos detalles: el primero es que en la religión católica un/a alumno/a (en otras ocasiones se necesitan diez) forma un grupo y afecta al avance de todos los miembros del nivel, ya que estos otros no pueden aprovechar esa hora para tratar temas comunes, al parecer por discriminación. La segunda es que las/os profesoras/es de religión necesitan la aprobación del obispo para su trabajo, pero quien les paga es el gobierno. A pesar de que el número de alumnas/os disminuye, aumenta debido a las clases de religión. El último dato que tenemos es de 2021:115 millones de euros. Los 115 millones que hemos pagado entre todos.

Como decimos, uno de los objetivos de la educación pública es enseñar la convivencia, la solidaridad y el respeto entre chicos y chicas, algo difícil si empezamos a diferenciarnos de la Educación Infantil por la idea/fe de sus padres y madres. En nuestras escuelas no se puede aceptar la exclusión por motivos étnicos, sociales, de sexo, de diversidad sexual o de creencias.

Muchos de los que habéis leído este artículo seguramente habéis pensado que nuestra retahíla os resulta muy familiar, lo cual no es de extrañar; estamos en esta lucha desde 1975 y lo único conseguido hasta ahora es que la religión católica no sea obligatoria para todos los alumnos. A cambio, y en nombre de la democracia, como ya se ha dicho, el precio pagado ha sido que también hay que ofrecer otras religiones desde 1992. Hay un partido político que desde 1975 también nos promete eliminar el Concordato en todas las campañas electorales y tener un verdadero Estado (y una educación pública) laico. De momento no ha cumplido su palabra y tenemos pocas esperanzas de que lo haga, pero seguimos luchando y por eso os pedimos en nombre de la igualdad, la democracia y el feminismo: no matriculéis a vuestras/os niñas/os en religión. ¡Por una escuela pública euskaldun y laica!

Total
0
Shares
Artículos relacionados
Total
0
Share