Asóciate
Participa

¿Quieres participar?

Estas son algunas maneras para colaborar con el movimiento laicista:

  1. Difundiendo nuestras campañas.
  2. Asociándote a Europa Laica.
  3. Compartiendo contenido relevante.
  4. Formando parte de la red de observadores.
  5. Colaborando económicamente.

MOCIÓN: CGT promueve aprobación de moción en el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) por una educación laica y por la religión fuera de los centros educativos

Recientemente ha sido aprobada en el Ayuntamiento de Sabadell (quinto municipio más grande de Catalunya) una moción donde la gran mayoría de partidos políticos se posicionan por una educación laica y para que la religión  sea contemplada fuera del ámbito escolar. Y se comprometen al mismo tiempo a hacer llegar este acuerdo a las diferentes administraciones educativas: Servicios Territoriales de educación en la comarca, Departament d’ensenyament de Catalunya y al Ministerio de educación.

El sindicato de enseñanza de CGT en Barcelona impulsó dicha moción a  través de la Plataforma “Sabadell por la educación  pública”, de la cual forma parte junto con otros representantes de la comunidad educativa en la localidad (AMPAS, estudiantes, docentes y sindicatos). Esta fue presentada en el pleno ordinario y tras las intervenciones de los diferentes grupos, resultó aprobada  con los votos a favor de la coalición del gobierno municipal (ERC-Unitat pel Canvi-Crida-Guanyem Sabadell) y PSC; la abstención de Ciutadans y el voto en contra de CiU (actualmente, Partit demòcrata català). Hay que resaltar que el regidor del PP no pudo emitir su voto porque tuvo que ausentarse del pleno un poco antes (aunque ya podemos imaginar cual hubiese sido su postura…)

El texto: “A favor de la laicidad en la educación pública”, defiende en la exposición de motivos, entre otras razones,  que la religión debe relegarse al ámbito personal, fuera de los centros educativos y no a costa de los fondos públicos. O que no se puede utilizar la escuela para desarrollar un proyecto evangelizador en contra de derechos fundamentales.

La asignatura de la religión además comporta perjuicios organizativos y de segregación del alumnado  en función de sus convicciones y creencias personales, separando en ocasiones a parte del grupo a recibir una asignatura alternativa evaluable. Y se critica además que se pague con fondos públicos  la contratación del profesorado de religión que es escogido por el obispado, sin atender a criterios pedagógicos profesionales y donde el contenido de los libros de texto depende únicamente de la Conferencia Episcopal.

En consecuencia, entre los acuerdos aprobados por el consistorio, se insta al Ministerio de enseñanza a derogar los acuerdos con el Vaticano y a que se suprima la asignatura de la religión del currículum escolar.


MOCIÓ al Ple municipal de l’Ajuntament de Sabadell en favor de la laïcitat a l’Educació Pública

Que promou la Plataforma Sabadell per l’Educació Pública i que presenten en Joan Berlanga, portaveu del grup municipal d’Unitat pel Canvi, en Xavier Guerrero, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana, na Míriam Ferràndiz, portaveu del grup municipal de la Crida, i na Marisol Martínez, portaveu del grup municipal de Guanyem, pel seu debat i aprovació, si s’escau, d’acord amb la següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que el passat 2 de desembre de 2014 va ser aprovada al Ple municipal d’aquest consistori, per unanimitat de totes les forces polítiques, la declaració de Sabadell com a Vila Groga.

Atès que la declaració recollia, i era assumit pel Ple del consistori, el compromís “d’acord amb el nostre Estatut, en la defensa d’una educació pública catalana, laica i inclusiva com a mitjà per formar a infants, joves i ciutadania en general en igualtat de condicions.

Atès que l’adscripció a una religió pertany a l’àmbit personal i no s’hauria d’impartir als centres educatius, ni a costa dels fons públics. A l’escola no s’ha de difondre la doctrina religiosa que té com a objectiu fer prevaldre una fe a través d’un projecte evangelitzador, sovint en contra de drets fonamentals.

Atès que l’assignatura de religió, a més, comporta perjudicis organitzatius i de segregació d’alumnat en funció de les seves creences o conviccions familiars, separant a qui no vol fer religió del grup-classe i derivant-lo a rebre una assignatura alternativa avaluable que condicionarà el seu expedient acadèmic.

Atès que no hi ha cap mandat legal que obligui a que l’escola hagi de garantir l’adoctrinament religiós. Ans al contrari, es menystenen, per exemple, els articles 14, 16 i 27 de la Constitució espanyola en el referent a la llibertat de pensament i consciència, a que ningú pot ser obligat a declarar sobre la seva ideologia, religió o creença i a la no confessionalitat de l’Estat.

Atès que, tot i això, el professorat de religió catòlica és triat per bisbes però pagat amb fons públics, sense que l’estat vetlli per la seva preparació, l’assignatura de religió és considerada fonamental i ha de ser impartida en el període lectiu obligatori i el contingut dels seus llibres de text depèn només de la Conferència Episcopal.

Atès que al recent desplegament curricular de l’assignatura de religió catòlica s’introdueixen mecanismes absolutament contraris a la pedagogia activa com pregar a Déu a Primària; ahistòrics com la manca de referències a d’altres religions i als plantejaments ateus o gnòstics; o clarament acientífics, com el creacionisme front la teoria de l’evolució de les espècies.

Atès que entre els objectius a assolir per l’alumne segons aquest nou currículum de l’assignatura de religió catòlica trobem, per exemple, “Expressa amb paraules pròpies l’esbalaïment pel que Déu fa”, “Relaciona la unitat de l’Església amb la unitat dels òrgans del seu cos”, “Reconeix amb astorament (…) l’origen diví del cosmos i distingeix que no prové del caos o l’atzar” o “Associa les característiques de la família de l’Església amb les de la seva pròpia família”.

Atès que des del Departament d’Ensenyament també es pretén introduir continguts religiosos en l’assignatura alternativa a la religió.

Atès que defensem un model d’escola pública laica, integradora i democràtica, que eduqui sense dogmes, en valors humanistes i universals, en la pluralitat i el respecte als Drets Humans, en la assumpció de la diferència i de la diversitat, en els valors ètics, no sexistes i democràtics i que fomenti el lliure pensament, la capacitat crítica i reflexiva i la creativitat.

Atès que volem una Escola Pública on se sentin còmodes tant les persones no creients, com les que sí que creuen. Les nenes i els nens, a l’escola pública, no haurien de ser segregades i segregats en funció a creences o conviccions morals de les seves famílies.

Atès que els Acords amb la Santa Seu (de 1976 i 1979, que complementen el Concordat de 1953, ambdós negociats per governs preconstitucionals) no poden ser el mur insalvable per avançar cap a la laïcitat en l’Escola Pública i menys encara en el marc d’una societat, la nostra, que ha experimentat una profunda secularització en les darreres dècades.

Per tot això, la Plataforma Sabadell per l’educació pública proposa al Ple municipal de l’Ajuntament de Sabadell l’adopció dels següents:

ACORDS

  1. Refermar el compromís de l’Ajuntament de Sabadell amb la defensa d’una educació pública catalana, laica i inclusiva com a mitjà per formar a infants, joves i ciutadania en general en igualtat de condicions.
  1. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sabadell afavorirà les iniciatives i actuacions que es duguin a terme per a que no hi hagi cap privilegi social, cultural, educatiu i econòmic, envers cap confessió religiosa, en el camí cap a un estat laic.
  1. Instar al Govern de l’estat i al Ministeri d’Ensenyament de l’estat a:

– Derogar els acords amb el Vaticà (Concordat franquista de 1953, Acord General preconstitucional de 1976 i Acord preconsitucional sobre assumptes Culturals i Educatius de 1979).

– Que tregui l’assignatura de religió del currículum escolar.

  1. Instar al Govern i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a:

–  Que no introdueixi cap contingut religiós a l’assignatura alternativa a la de religió.

– Que garanteixi que cap simbologia religiosa tindrà presència institucional als centres educatius públics, ni als privats concertats sufragats amb fons públics.

  1. Fer arribar una còpia dels presents acords al Govern de l’estat, al Ministeri d’Ensenyament de l’estat, als grups del Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Serveis Territorials d’Enseyament de la Generalitat de Catalunya al Vallès Occidental, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als grups del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Sabadell, 30 de juny de 2016

Total
0
Shares
Artículos relacionados
Total
0
Share