Asóciate
Participa

¿Quieres participar?

Estas son algunas maneras para colaborar con el movimiento laicista:

  1. Difundiendo nuestras campañas.
  2. Asociándote a Europa Laica.
  3. Compartiendo contenido relevante.
  4. Formando parte de la red de observadores.
  5. Colaborando económicamente.

Propietarios por gracia divina

En el Bages y el Maestrazgo; a Mallorca ia la Marina Alta. en Mallorca y en la Marina Alta. Arreu del territori hi ha béns públics o privats que l’Església s’ha apropiat gràcies a una llei franquista reforçada durant el Govern de José María Aznar. En todo el territorio hay bienes públicos o privados que la Iglesia se ha apropiado gracias a una ley franquista reforzada durante el Gobierno de José María Aznar. Entitats laïcistes i societat civil reclamen anul·lar les immatriculacions que l’Església va fer durant tots aquells anys de forma unilateral per posar fi al que ells consideren un “escàndol monumental”. Entidades laicistas y sociedad civil reclaman anular las inmatriculaciones que la Iglesia hizo durante todos esos años de forma unilateral para poner fin a lo que ellos consideran un “escándalo monumental”.

A principis de juny de 2015, va arribar a l’ Ajuntament de Benicarló un edicte del registre de la propietat. A principios de junio de 2015, llegó al Ayuntamiento de Benicarló un edicto del registro de la propiedad. En ell es notificava a aquesta institució municipal que el bisbat de Tortosa havia inscrit a nom seu una finca el certificat cadastral de la qual corresponia a l’església de Sant Bartomeu i el seu campanar. En él se notificaba a esta institución municipal que el obispado de Tortosa había inscrito a su nombre una finca el certificado catastral correspondía a la iglesia de San Bartolomé y su campanario. És a dir: el bisbat havia inscrit a nom seu l’església i el campanar del poble, a pesar que sempre havia estat l’Ajuntament d’aquest municipi del Baix Maestrat qui se n’havia fet càrrec del manteniment. Es decir: el obispado había inscrito a su nombre la iglesia y el campanario del pueblo, a pesar de que siempre había sido el Ayuntamiento de este municipio del Baix Maestrat quien se había hecho cargo del mantenimiento. A l’edicte s’adjuntava un pla en què el campanar apareixia unit a l’església, paret amb paret, a pesar que en realitat el campanar és exempt, és a dir, una construcció independent de l’església consagrada a Sant Bartomeu. Al edicto adjuntaba un plano en el que el campanario aparecía unido a la iglesia, pared con pared, a pesar de que en realidad el campanario es exento, es decir, una construcción independiente de la iglesia consagrada a San Bartolomé.

L’equip de govern —un tripartit en què participen socialistes, Compromís i Esquerra Republicana— va pensar que tot plegat es tractava d’un error, un malentès. El equipo de gobierno -un tripartito en el que participan socialistas, Compromís y Esquerra Republicana- pensó que todo se trataba de un error, un malentendido. A Benicarló és cosa coneguda entre el veïnat que el campanar és i ha sigut sempre dels benicarlandos . En Benicarló es cosa conocida entre el vecindario que el campanario es y ha sido siempre los benicarlandos. Amb la intenció d’esmenar aquella confusió, l’equip municipal va demanar una reunió amb els responsables del bisbat de Tortosa. Con la intención de enmendar aquella confusión, el equipo municipal pidió una reunión con los responsables del obispado de Tortosa. Cordialment reclamaren la propietat de la torre. Cordialmente reclamaron la propiedad de la torre. El bisbat, però, sostingué que ells n’eren els amos. El obispado, sin embargo, sostuvo que ellos eran los dueños. La voluntat d’esmena era nul·la, com també la possibilitat d’arribar a una entesa. La voluntad de enmienda era nula, así como la posibilidad de llegar a un entendimiento. Des d’aleshores, l’Ajuntament ha estat recopilant tota la informació per demostrar davant els tribunals que l’autèntic propietari del campanar és el consistori: factures de les reformes, de la llum i de tota la resta de manteniment d’aquest monument municipal. Desde entonces, el Ayuntamiento ha estado recopilando toda la información para demostrar ante los tribunales que el auténtico propietario del campanario es el consistorio: facturas de las reformas, de la luz y de todo el resto de mantenimiento de este monumento municipal . En les pròximes setmanes tenen previst presentar una demanda contra el bisbat de Tortosa davant el jutjat de Vinaròs per recuperar allò que consideren seu . En las próximas semanas tienen previsto presentar una demanda contra el obispado de Tortosa ante el juzgado de Vinaròs para recuperar lo que consideran suyo.

El de Benicarló és un més dels nombrosos casos d’immatriculacions de béns públics i privats per part de l’església catòlica. El de Benicarló es uno más de los numerosos casos de inmatriculaciones de bienes públicos y privados por parte de la iglesia católica. A tot arreu, però, hi ha exemples del que els col·lectius laïcistes qualifiquen com “un escàndol monumental”: la inscripció a nom propi en el registre de la propietat per part de l’Església de milers de béns públics i privats des de la dècada dels 40 fins a 2015. Es tracta de campanars, de cases de rectors, però també de muralles o edificis dedicats a la caritat. En todas partes, sin embargo, hay ejemplos de lo que los colectivos laicistas califican como “un escándalo monumental”: la inscripción a nombre propio en el registro de la propiedad por parte de la Iglesia de miles de bienes públicos y privados desde la década de los 40 hasta 2015. Se trata de campanarios, de casas de rectores, pero también de murallas o edificios dedicados a la caridad.

Patrimoni celestial patrimonio celestial

Només a Catalunya, País Valencià i Catalunya un càlcul aproximatiu ens situa en la xifra de 4.000 immatriculacions.

Sólo en Cataluña, Valencia y Cataluña un cálculo aproximativo nos sitúa en la cifra de 4.000 inmatriculaciones. Són, però, xifres orientatives . Pero son cifras orientativas. De les tres administracions autonòmiques, només el Govern balear ha agafat la paella pel mànec i ha escorcollat els arxius per arribar a la conclusió que, en els darrers 20 anys, l’Església de Mallorca va registrar com a propis 120 béns . De las tres administraciones autonómicas, sólo el Gobierno balear ha cogido la sartén por el mango y ha registrado los archivos para llegar a la conclusión de que, en los últimos 20 años, la Iglesia de Mallorca registró como propios 120 bienes.

Entre aquests béns hi ha moltes parròquies i convents, però també solars buits, habitatges i fins i tot un bungalou a Badia Blava. Entre estos bienes hay muchas parroquias y conventos, pero también solares vacíos, viviendas e incluso un bungalow en Bahía Azul. A Sant Joan de Labritja es va immatricular la Clotada del Puig dels Maçons, un terreny de bosc de quasi 52.000 metres quadrats; En Sant Joan de Labritja se inmatricular la Clotada del Puig de los Masones, un terreno de bosque de casi 52.000 metros cuadrados; a Palma, un solar sense edificar de 606 metres quadrats; en Palma, un solar sin edificar de 606 metros cuadrados; o una plaça de 690 metres quadrats de Mancor de la Vall. o una plaza de 690 metros cuadrados de Mancor de la Vall. El bisbat de Mallorca fins i tot ha entrat en disputa amb les monges del convent de Sant Jeroni, que va fer seu després que aquestes religioses es traslladaren a unes altres dependències. El obispado de Mallorca incluso ha entrado en disputa con las monjas del convento de San Jerónimo, que hizo su después de que estas religiosas se trasladaron a otras dependencias. La jerarquia eclesiàstica contra les jerònimes. La jerarquía eclesiástica contra las jerónimas. Ni la Generalitat de Catalunya ni la Generalitat Valenciana han iniciat encara un procés de recerca similar al que ha engegat el Govern de Francina Armengol. Ni la Generalidad de Cataluña ni la Generalitat han iniciado aún un proceso de investigación similar al que ha puesto en marcha el Gobierno de Francina Armengol.

És previst, tanmateix, que els pròxims mesos el Govern de Pedro Sánchez faça pública una llista de tots els béns que l’Ésglésia s’ha apropiat . Está previsto, sin embargo, que los próximos meses el Gobierno de Pedro Sánchez haga pública una lista de todos los bienes que la Iglesia se ha apropiado. La ministra Carmen Calvo va parlar amb la jerarquia catòlica en la seua visita al Vaticà a principis d’aquest mes. La ministra Carmen Calvo habló con la jerarquía católica en su visita al Vaticano a principios de este mes. El Ministeri de Justícia treballa des d’aquest estiu en aquesta matèria si bé, segons fonts del departament que dirigeix Dolores Delgado, no hi ha data confirmada perquè el llistat surta a la llum. El Ministerio de Justicia trabaja desde este verano en esta materia si bien, según fuentes del departamento que dirige Dolores Delgado, no hay fecha confirmada para el listado salga a la luz. Aquest treball és una encomanda del Congrés dels Diputats impulsada la primavera de 2017 pel grup socialista, que en aquell moment estava en l’oposició. Este trabajo es una encomienda del Congreso impulsada la primavera de 2017 por el grupo socialista, que en ese momento estaba en la oposición. Aleshores el diputat Antonio Hurtado va brandar el cas de la Mesquita de Còrdova . Entonces el diputado Antonio Hurtado blandió el caso de la Mezquita de Córdoba. No debades, Hurtado és diputat per la ciutat andalusa. No en vano, Hurtado es diputado por la ciudad andaluza.

El cas d’aquest monument declarat Patrimoni de la Humanitat l’any 1984 ha esperonat el moviment cívic arreu d’Espanya a favor de revisar els processos d’immatriculació. El caso de este monumento declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984 ha espoleado el movimiento cívico en toda España a favor de revisar los procesos de inmatriculación. La Mesquita va ser durant 12 segles de titularitat pública fins que l’Església la va posar al seu nom, l’any 2006 , aprofitant una reforma del Govern de José María Aznar a una llei franquista. La Mezquita fue durante 12 siglos de titularidad pública hasta que la Iglesia la puso a su nombre, en el año 2006, aprovechando una reforma del Gobierno de José María Aznar en una ley franquista. Els tràmits li van costar a la Conferència Episcopal 30 euros. Los trámites le costaron a la Conferencia Episcopal 30 euros. Trenta euros per un dels monuments més importants de la península Ibèrica. Treinta euros por uno de los monumentos más importantes de la península Ibérica. Tot plegat va provocar un bon enrenou polític i social i va posar en evidència l’arbitrarietat de l’Església a l’hora d’arrogar-se béns que fins ara havien estat del comú. Todo ello provocó un buen revuelo político y social y puso en evidencia la arbitrariedad de la Iglesia a la hora de arrogarse bienes que hasta ahora habían sido de lo común. Fou gràcies a l’impuls de cordovesos i navarresos, que han estat pioners en aquesta reivindicació, que va nàixer el moviment Recuperando , una coordinadora estatal per la recuperació del patrimoni immatriculat per l’Església que s’ha estès arreu del territori. Fue gracias al impulso de cordobeses y navarros, que han sido pioneros en esta reivindicación, que nació el movimiento Recuperando, una coordinadora estatal para la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia que se ha extendido por todo el territorio.

Butlla franquista bula franquista.

En quins preceptes legals, però, s’ha basat la jerarquia catòlica per actuar d’aquesta manera? En qué preceptos legales, sin embargo, se ha basado la jerarquía católica para actuar de esta manera? Per entendre tot aquest embolic cal retrotraure’s a set dècades enrere. Para entender todo este lío hay retrotraerse a siete décadas atrás. L ‘any 1946, en ple franquisme, el règim va aprovar una llei hipotecària que en el seu article 206 permetia a l’Església catòlica inscriure al seu nom en el registre de la propietat béns que fins aleshores no estaven inscrits . En el año 1946, en pleno franquismo, el régimen aprobó una ley hipotecaria que en su artículo 206 permitía a la Iglesia católica inscribir a su nombre en el registro de la propiedad bienes que hasta entonces no estaban inscritos. No tots els béns, però: només els que no estigueren destinats al culte. No todos los bienes, pero: sólo los que no estuvieran destinados al culto. Per fer efectiva la dita inscripció, a més, el franquisme va validar que foren els mateixos bisbes o arquebisbes els qui certificaren la propietat eclesial . Para hacer efectiva dicha inscripción, además, el franquismo validar que fueron los mismos obispos o arzobispos quienes certificaran la propiedad eclesial. Es a dir, que per immatricular —posem per cas— una parròquia, només calia el testimoni del bisbe mateix. Es decir, que para inmatricular -pongamos por caso- una parroquia, sólo había que el testimonio del obispo mismo. Ells sols s’ho ginyaven i s’ho pastaven . Ellos solos se lo widget y se lo amasaban. El que venia a fer la llei franquista era equiparar a bisbes i arquebisbes amb els funcionaris públics a l’hora de certificar que els béns que es registraven eren de la seua propietat. Lo que venía a hacer la ley franquista era equiparar a obispos y arzobispos con los funcionarios públicos a la hora de certificar que los bienes que se registraban eran de su propiedad.

L ‘any 1998 el primer Govern de José María Aznar va modificar la llei hipotecària per ampliar els avantatges de la normativa franquista: a partir d’aquella data, també podien inscriure’s edificis destinats al culte . En el año 1998 el primer Gobierno de José María Aznar modificar la ley hipotecaria para ampliar las ventajas de la normativa franquista: a partir de aquella fecha, también podían inscribirse edificios destinados al culto. El que seguí fou una allau de visites de responsables eclesiàstics al registre de la propietat. Lo que siguió fue una avalancha de visitas de responsables eclesiásticos en el registro de la propiedad. No només això, aquell canvi legislatiu tingué efecte retroactiu. No sólo eso, aquel cambio legislativo tuvo efecto retroactivo. Perquè, com va explicar el navarrès Andrés Valentín, membre de la coordinadora estatal Recuperando en la seua compareixença al Parlament de Catalunya aquest passat octubre, la modificació impulsada per Aznar “va beneir totes les immatriculacions anteriors”. Porque, como explicó el navarro Andrés Valentín, miembro de la coordinadora estatal Recuperando en su comparecencia en el Parlamento de Cataluña este pasado octubre, la modificación impulsada por Aznar “bendijo todas las inmatriculaciones anteriores”. Fou, assegura, una “amnistia registral”. Fue, asegura, una “amnistía registral”.

Siga com siga, des que el 1998 entrà en vigor fins a 2015, els bisbes immatricularen al seu nom milers de béns: esglésies i parròquies que s’havien construït amb diners i contribucions de tot el veïnat, però també solars i monuments sense finalitat religiosa. De cualquier modo, desde que en 1998 entró en vigor hasta 2015, los obispos Inmatricular a su nombre miles de bienes: iglesias y parroquias que se habían construido con dinero y contribuciones de todo el vecindario, pero también solares y monumentos sin finalidad religiosa . En la majoria de casos es tractava de béns que pel seu caràcter comunitari no havien estat inscrits mai en el registre. En la mayoría de casos se trataba de bienes que por su carácter comunitario no habían sido inscritos nunca en el registro. La plataforma Recuperando calcula que a tot Espanya podria haver-hi entre 30.000 i 40.000 immatriculacions, només des de 1998 . La plataforma Recuperando calcula que en toda España podría haber entre 30.000 y 40.000 inmatriculaciones, sólo desde 1998. En el catàleg de béns que han fet seus hi ha elements tan emblemàtics com la catedral de Barcelona, la Mesquita de Còrdova, la Giralda de Sevilla, la catedral de Saragossa o la de Pamplona o la basílica de la Mare de Déu dels Desemparats a València . En el catálogo de bienes que han hecho sus hay elementos tan emblemáticos como la catedral de Barcelona, la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, la catedral de Zaragoza o la de Pamplona o la basílica de la Virgen de los Desamparados en Valencia .

Inmobiliaria celestial

En la seua defensa, els estaments eclesials argumenten que ho han fet sempre seguint la legalitat. En su defensa, los estamentos eclesiales argumentan que lo han hecho siempre siguiendo la legalidad. Així almenys ho va assegurar el passat mes d’octubre l’arquebisbe de Barcelona Juan José Omella en una roda de premsa convocada expressament per abordar una qüestió que ha acabat colant-se en l’agenda pública, a desgrat de la jerarquia eclesiàstica. Así al menos lo aseguró el pasado mes de octubre el arzobispo de Barcelona Juan José Omella en una rueda de prensa convocada expresamente para abordar una cuestión que ha acabado colándose en la agenda pública, a pesar de la jerarquía eclesiástica. Les inscripcions en el registre públic s’han fet seguint “el compliment escrupolós de la legalitat i la transparència”. Las inscripciones en el registro público se han hecho siguiendo “el cumplimiento escrupuloso de la legalidad y la transparencia”. Hi addueix, Omella, que el patrimoni immatriculat són “béns que va crear, ha conservat i cuidat amb diligència [l’Església] i que sempre han estat a disposició de tots, creients i no creients, i també per a la difusió cultural del nostre patrimoni”. Hay aduce, Omella, que el patrimonio inmatriculado son “bienes que creó, ha conservado y cuidado con diligencia [la Iglesia] y que siempre han estado a disposición de todos, creyentes y no creyentes, y también para la difusión cultural del nuestro patrimonio “. El que ara l’Església ha fet seu, segons l’arquebisbe de Barcelona, “ja era del poble de Déu”. Lo que ahora la Iglesia ha hecho suyo, según el arzobispo de Barcelona, “ya era del pueblo de Dios”.

A Artà , al nord-est de l’illa de Mallorca, però, no ho veuen tan clar com l’arquebisbe Omella. En Artà, en el noreste de la isla de Mallorca, sin embargo, no lo ven tan claro como el arzobispo Omella. L’apropiació del recinte emmurallat i el pati que envolta el santuari de Sant Salvador és un dels casos més sonats de ses Illes. La apropiación del recinto amurallado y el patio que rodea el santuario de San Salvador es uno de los casos más sonados de las Islas. L’Ajuntament, on governa una coalició de socialistes, Proposta per les Illes i Alternativa per Artà, va decidir entaular batalla. El Ayuntamiento, donde gobierna una coalición de socialistas, Propuesta para las Islas y Alternativa por Artà, decidió entablar batalla. “Es tracta d’un lloc emblemàtic per als veïns i veïnes d’aquest municipi”, explica a EL TEMPS Manuel Galán, batlle d’aquest municipi que no arriba als 7.500 habitants. “Se trata de un lugar emblemático para los vecinos y vecinas de este municipio”, explica a EL TIEMPO Manuel Galán, alcalde de este municipio que no llega a los 7.500 habitantes. El passat juny, l’Audiència de Palma fallà a favor del consistori i declarà nul·la la inscripció registral feta unilateralment per la parròquia de la Transfiguració del Senyor . El pasado junio, la Audiencia de Palma falló a favor del consistorio y declaró nula la inscripción registral hecha unilateralmente por la parroquia de la Transfiguración del Señor. La qüestió no està tancada, perquè la parròquia ha recorregut al Suprem, però des del consistori confien que la justícia els done finalment la raó. La cuestión no está cerrada, porque la parroquia ha recurrido al Supremo, pero desde el consistorio confían en que la justicia les dé finalmente la razón. “Per la seua localització, el santuari de Sant Salvador és un lloc amb molt de simbolisme per als veïns i les veïnes. “Por su localización, el santuario de San Salvador es un lugar con mucho simbolismo para los vecinos y las vecinas. L’Ajuntament té l’obligació de vetllar per la defensa del patrimoni públic”, assegura Galán. El Ayuntamiento tiene la obligación de velar por la defensa del patrimonio público “, asegura Galán.

‘Per secula seculorum’

A Catalunya el debat ha començat a obrir-se camí. En Cataluña el debate ha comenzado a abrirse camino. En aquest cas, és la Unió de Pagesos qui més s’hi ha involucrat. En este caso, es la Unión de Campesinos quien más se ha involucrado. El sindicat agrari ha agafat aquesta bandera i és, ara com ara, qui més feina ha fet per traure a la llum aquest fenomen. El sindicato agrario ha cogido esta bandera y es, hoy por hoy, quien más trabajo ha hecho para sacar a la luz este fenómeno. La feina feta és obra, en bona mesura, de Joan Casajoana , un pagès de la comarca del Bages. El trabajo realizado es obra, en buena medida, de Joan Casajoana, un agricultor de la comarca del Bages. Ell, com el seu pare, el seu avi, el seu besavi i el seu rebesavi, s’ha dedicat a la terra, al cultiu de cereals, ametllers i farratge ia l’explotació dels boscos. Él, como su padre, su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo, se ha dedicado a la tierra, el cultivo de cereales, almendros y forraje ya la explotación de los bosques. Els darrers anys, tanmateix, s’ha acostumat a bregar amb la paperassa del registre de la propietat. En los últimos años, sin embargo, se ha acostumbrado a lidiar con el papeleo del registro de la propiedad. L’any 2015 es va assabentar que l’Església havia immatriculat al seu nom l’església de Sant Pere de Vallhonesta i la casa que hi ha a la mateixa parcel·la, de 731 metres quadrats, a Sant Vicenç de Castellet, a més de l’ermita de Sant Jaume del Clot del Grau, al veí Castellfollit del Boix. En 2015 se enteró de que la Iglesia había inmatriculado a su nombre la iglesia de San Pedro de Vallhonesta y la casa que hay en la misma parcela, de 731 metros cuadrados, en Sant Vicenç de Castellet, además de la ermita de Santiago del Clot del Grau, al vecino Castellfollit del Boix. “Són béns que han estat propietat de la meua família durant segles i que l’Església s’ha apropiat sense cap consentiment, amb nocturnitat i traïdoria”, assegura Casajoana. “Son bienes que han sido propiedad de mi familia durante siglos y que la Iglesia se ha apropiado sin consentimiento, con nocturnidad y alevosía”, asegura Casajoana. Aquest pagès va mantenir una reunió amb el responsable del patrimoni del bisbat de Vic, però la trobada va ser infructuosa. Este labrador mantuvo una reunión con el responsable del patrimonio del obispado de Vic, pero el encuentro fue infructuosa. “ Jo disposo de tots els papers que acrediten que ara jo, i abans la meua família, hem sigut propietaris d’aquests béns . “Yo dispongo de todos los papeles que acreditan que ahora yo, y antes mi familia, hemos sido propietarios de estos bienes. Tinc fins a 35 documents —explica aquest representant de la Unió de Pagesos, que addueix documents del segle XVI—. Tengo hasta 35 documentos -explica este representante de la Unión de Campesinos, que aduce documentos del siglo XVI-. Ells, en canvi, addueixen dues raons: la primera és que l’església està consagrada i que tots els béns consagrats són de l’Església; Ellos, en cambio, aducen dos razones: la primera es que la iglesia está consagrada y que todos los bienes consagrados son de la Iglesia; la segona, les visites pastorals . la segunda, las visitas pastorales. Diuen que tan bon punt un bisbe entra en una església, està fent un acte de possessió. Dicen que luego que un obispo entra en una iglesia, está haciendo un acto de posesión. És a dir: jo aporto papers; Es decir: yo aporto papeles; ells, dogmes de fe”. ellos, dogmas de fe “.

D’aleshores ençà, Casajoana ha iniciat la seua croada particular. Desde entonces, Casajoana ha iniciado su cruzada particular. Segons la Unió de Pagesos, només els bisbats de Vic i de Solsona han immatriculat en el registre de la propietat prop de 430 patrimonis de les comarques del Bages, l’Anoia i Berguedà, entre els quals 203 ermites, esglésies i capelles, 52 cases rectorals i rectories, 95 terrenys i finques, 50 cementiris, a més d’horts, coberts i alguns habitatges . Según la Unión de Campesinos, sólo los obispados de Vic y de Solsona han inmatriculado en el registro de la propiedad cerca de 430 patrimonios de las comarcas del Bages, Anoia y Berguedà, entre los que 203 ermitas, iglesias y capillas, 52 casas rectorales y rectorías, 95 terrenos y fincas, 50 cementerios, además de huertos, cubiertos y algunas viviendas. El 50% d’aquestes inscripcions en el registre es va efectuar entre els anys 2014 i el 2015, un període en què hi hagué una allau d’inscripcions. El 50% de estas inscripciones en el registro se efectuó entre los años 2014 y 2015, un periodo en el que hubo una avalancha de inscripciones. A totes aquestes caldria sumar-hi les 133 immatriculacions reconegudes pel bisbat de Barcelona i les 107 del bisbat de Tortosa. A todas estas habría que sumar las 133 inmatriculaciones reconocidas por el obispado de Barcelona y las 107 del obispado de Tortosa. “L’Església ha robat, ha espoliat patrimoni públic i privat de manera il·legítima i il·legal i amb total indefensió dels afectats”, lamenta Casajoana. “La Iglesia ha robado, ha expoliado patrimonio público y privado de manera ilegítima e ilegal y con total indefensión de los afectados”, lamenta Casajoana. La Unió de Pagesos insta la Conselleria de Justícia a realitzar un estudi sobre les immatriculacions realitzades per l’Església des de 1978 i que facilite una resposta jurídica a aquesta situació. La Unión de Agricultores insta a la Conselleria de Justicia a realizar un estudio sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia desde 1978 y que facilite una respuesta jurídica a esta situación.

Perquè fins ara la tasca escrutadora ha restat en mans de persones voluntarioses però no preparades per a aquesta tasca. Porque hasta ahora la tarea escrutadora ha permanecido en manos de personas voluntariosas pero no preparadas para esta tarea. Cal, ara, que la pilota passe al sostre de l’administració. Hay, ahora, que la pelota pase en el techo de la administración. A Navarra, per exemple, un dels territoris on més intensament s’ha treballat en aquest camp, el fet que els alcaldes feren un pas endavant en aquesta reivindicació ha estat fonamental, segons Andrés Valentín, de la plataforma Recuperando i membre també de la Plataforma en Defensa del Patrimoni Navarrés. En Navarra, por ejemplo, uno de los territorios donde más intensamente se ha trabajado en este campo, el hecho de que los alcaldes hicieron un paso adelante en esta reivindicación ha sido fundamental, según Andrés Valentín, de la plataforma Recuperando y miembro también de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro. En aquest territori ja s’han celebrat fins a quatre assemblees d’alcaldes i regidors afectats per la problemàtica. En este territorio ya se han celebrado hasta cuatro asambleas de alcaldes y concejales afectados por la problemática. I la xarxa no para d’ampliar-se. Y la red no para de ampliarse. El passat cap de setmana centenars de càrrecs públics de l’Estat es van donar cita a Saragossa per parlar de la qüestió. El pasado fin de semana cientos de cargos públicos del Estado se dieron cita en Zaragoza para hablar de la cuestión. Reclamen que s’anul·len totes les immatriculacions i que, a partir d’aquí, l’Església registre tots els béns sobre els quals realment puga acreditar la titularitat . Reclaman que se anulan todas las inmatriculaciones y que, a partir de aquí, la Iglesia registro todos los bienes sobre los que realmente pueda acreditar la titularidad. “Seria bo que s’articulara una resposta global que no obligara cadascuna de les entitats afectades a iniciar un plet”, explica Manuel Galán, primer regidor d’un dels pobles que han optat per entaular batalla al que, des de la plataforma Recuperando, cataloguen com “un escàndol monumental”. “Sería bueno que articulase una respuesta global que no obligara cada una de las entidades afectadas a iniciar un pleito”, explica Manuel Galán, primer concejal de uno de los pueblos que han optado por entablar batalla en que, desde la plataforma Recuperando, catalogan como “un escándalo monumental”.

Recuperar València

També al País Valencià el moviment que qüestiona les immatriculacions ha començat a obrir-se camí. También en Valencia el movimiento que cuestiona las inmatriculaciones ha comenzado a abrirse camino. El passat 29 d’octubre, a València, es va constituir la plataforma Recuperant el Patrimoni del País Valencià , amb l’impuls de Valencia Laica. El pasado 29 de octubre, en Valencia, se constituyó la plataforma Recuperando el Patrimonio del País Valenciano, con el impulso de Valencia Laica. De moment no compten amb un catàleg de béns valencians immatriculats, però calculen que podria haver-n’hi, tenint en compte la referència espanyola, fins a 3.000. Por el momento no cuentan con un catálogo de bienes valencianos immatriculats, pero calculan que podría haber, teniendo en cuenta la referencia española, hasta 3.000. Al marge del campanar de Benicarló, hi ha altres immobles que podrien desembocar en litigis: l’ermita de la Muntanyeta a Alberic (Ribera Alta), l ‘església fortalesa de Xàbia ; Al margen del campanario de Benicarló, hay otros inmuebles que podrían desembocar en litigios: la ermita de la Muntanyeta en Alberic (Ribera Alta), la iglesia fortaleza de Xàbia; o l’ hospici del Marqués de Campos , a la mateixa ciutat de València, que l’arquebisbe Agustín García-Gasco, amb l’aquiescència de Francisco Camps, va fer seu per tal de situar la seu de la Universitat Catòlica Sant Vicent Màrtir. o el hospicio del Marqués de Campos, en la misma ciudad de Valencia, que el arzobispo Agustín García-Gasco, con la aquiescencia de Francisco Camps, hizo su fin de situar la sede de la Universidad Católica San Vicente Mártir. “Queden moltes coses per saber —es lamenta Paco Mateu, membre de Valencia Laica—. “Quedan muchas cosas por saber -se lamenta Paco Mateo, miembro de Valencia Laica-. Malauradament l’Església s’escuda en la llei de Protecció de Dades per no donar informació que hauria de ser pública”. Desgraciadamente la Iglesia se escuda en la ley de Protección de Datos por no dar información que debería ser pública “. Com els seus companys a la resta d’Espanya, la plataforma a València exigeix que s’anul·len totes les immatriculacions i que el Govern espanyol faja pública, com abans millor, la seua llista. Como sus compañeros en el resto de España, la plataforma en Valencia exige que se anulan todas las inmatriculaciones y que el Gobierno español faja pública, lo antes posible, su lista.

Total
0
Shares
Artículos relacionados
La Junta de Andalucía restaura el órgano de la Epístola de la Catedral de Granada con 885 000 euros
Leer más

Restauración de bienes religiosos con fondos públicos

Relación de bienes religiosos con proyectos de mantenimiento financiados con fondos públicos que se ha identificado en el…
Felipe VI venera al Cristo de Medinaceli por segunda vez en su reinado
Leer más

Autoridades públicas en actos religiosos

De España: De otros países:
Total
0
Share