Asóciate
Participa

¿Quieres participar?

Estas son algunas maneras para colaborar con el movimiento laicista:

  1. Difundiendo nuestras campañas.
  2. Asociándote a Europa Laica.
  3. Compartiendo contenido relevante.
  4. Formando parte de la red de observadores.
  5. Colaborando económicamente.

ICV en Badalona presenta una moción sobre laicidad que no incluye la Red de Municipios por un Estado Laico

Estos son los cinco punto resolutivos de su propuesta de acuerdo:

    1.- No incluir en el programa de actos institucionales, convocados y organizados exclusivamente por el Ayuntamiento, ninguna liturgia de carácter religioso respetando a la vez las tradiciones populares en sus diferentes en sus diferentes manifestaciones. Los actos públicos del Ayuntamiento han de ser exclusivamente civiles y sin connotaciones religiosas.

    2.- Dar a todos los representantes de la sociedad civil el mismo trato protocolario.

    3.-Velar por la retirada de todos los edificios públicos de los símbolos religiosos,exceptuando aquellos que puedan considerarse patrimonio histórico-artístico.

    4.-Velar por la efectividad de la libertad de culto y del derecho a entierro según las propias creencias religiosas y no religiosas, estableciendo los acuerdos que sean necesarios con la Generalitat así como dialogando con las confesiones religiosas y las organizaciones civiles que corresponda existentes en Catalunya.

    5.- Crear el Consejo Municipal de Dialogo con los centros religiosos de Badalona como medida activa para construir una convivencia pacífica con los derechos humanos y los valores universales.


Texto completo de la moción:

El Grup Municipal D’ICV-EUiA, d’acord amb allò que preveu l’article 103 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, presenta, a fi de què sigui debatuda i, si s’escau, aprovada en el decurs del proper Ple Ordinari de l’Ajuntament de Badalona la següent moció:

SOBRE LA LAÏCITAT DE LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES

Per la convivència, la pluralitat i la tolerància

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès la constitució espanyola al seu article 16 estableix “Cap confessió tindrà caràcter estatal”.

Atès que la societat és cada cop més plural en tots els aspectes: ideològics, morals o religiosos i això representa un enriquiment per a la ciutadania. Però en un moment on els fonamentalismes religiosos es mostren amb tota la seva virulència també prenen força la xenofòbia i la intolerància.

Atès que la laïcitat afavoreix la convivència en el pla d’igualtat entre totes les possibles opcions espirituals, sense oposar-se a cap i respectant-les totes. Que cal construir un teixit cívic fonamentat en els valors de la pluralitat, de la tolerància activa i del respecte democràtic per a totes i cadascuna de les opcions personals i socials que no intentin imposar-se per damunt de les altres. Que la laïcitat és garantia de diàleg i d’intercanvi pacífic entre les persones i les idees.

Atès que considerem que les administracions a tots els nivells: estatals, autonòmics i locals han de ser actives en aquesta situació i s’han de comprometre en la garantia i el foment de la llibertat de consciència i la independència respecte a qualsevol confessió religiosa per respecte a la pluralitat ideològica, de conviccions i creences del conjunt de la ciutadania, reafirmant la laïcitat de les institucions públiques.

Atès que els partits polítics que conformen el nostre grup municipal han defensat iniciatives en aquest sentit al Congrés, al Senat i al Parlament de Catalunya.

Atès que la territorialitat concreta, la ciutat, entesa com una concreció abastable de la vida comunitària on s’expressen els valors i els conflictes, situa els ajuntaments en una posició privilegiada, com un dels agents vertebradors de la vida democràtica i de la participació i els converteix en instrument necessari per a convivència.

Atès que és obligació democràtica evitar qualsevol tipus de privilegi o discriminació en els aspectes econòmics, fiscals o simbòlics per a totes les entitats de caràcter privat, religioses i no religioses, per tal d’assegurar el principi democràtic d’igualtat de drets i la separació dels àmbits públic i privat.

Per aquests motius el grup municipal ICV-EUiA proposa l’adopció dels següents:

ACORDS

  1. No incloure en el programa d’actes institucionals convocats i organitzats exclusivament per l’Ajuntament cap litúrgia de caràcter religiós, respectant alhora les tradicions populars en les seves diferents manifestacions. Els actes públics de l’Ajuntament han de ser exclusivament civils i sense connotacions religioses.
  2. Donar a tots els representants de la societat civil el mateix tractament protocol·lari.
  3. Vetllar per la retirada de tots els edificis públics els símbols religiosos, llevat d’aquells que es puguin considerar patrimoni històric o artístic.
  4. Vetllar per l’efectivitat de la llibertat de culte i del dret a l’enterrament segons les pròpies creences religioses i no religioses, establint els acords que siguin necessaris amb la Generalitat així com dialogant amb les confessions religioses i les organitzacions civils que correspongui, existents a Catalunya.
  5. Crear el Consell Municipal de Diàleg amb els centres religiosos de Badalona com a mesura activa per a construir una convivència pacífica, d’acord amb els drets humans i els valors universals.

Traslladar aquest acords a la xarxa de municipis Laics, al Congrés dels Diputats de Madrid, als grups polítics del Congrés dels Diputats de Madrid, a la Presidència de la Generalitat, als grups polítics del Parlament de Catalunya,  a les Confessions Religioses de Badalona, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis de Catalunya i a la FAVB de Badalona

Total
0
Shares
Artículos relacionados
Total
0
Share