Asóciate
Participa

¿Quieres participar?

Estas son algunas maneras para colaborar con el movimiento laicista:

  1. Difundiendo nuestras campañas.
  2. Asociándote a Europa Laica.
  3. Compartiendo contenido relevante.
  4. Formando parte de la red de observadores.
  5. Colaborando económicamente.

El Ayuntamiento de Simat de la Valldigna (Valencia) se une a la Red de Municipios por un Estado Laico

«MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PER UN ESTAT LAIC
Inés Coronel Català, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) en l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, a l’empara del que disposa el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitat Locals, presenta per  a la seua aprovació la moció següent.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Segons la Constitució espanyola, “cap confessió tindrà caràcter estatal”.

L’Ajuntament de Simat de la Valldigna té, com a objectiu democràtic, fomentar la llibertat de consciència i la independència d’aquesta institució de l’Estat de qualsevol confessió religiosa o ideologia particular, per respecte a la pluralitat ideologica, de conviccions i creences del conjunt de la ciutadania d’aquest municipi. Per això:

Els reglaments municipals d’honors i protocols i dels seus ens públics s’adequaran a la “no confessionalitat de l’Estat”, principi que empara l’article 16.3 de l’actual Constitució.

En els espais de titularitat pública que depenen d’aquest Ajuntament no hi haurà simbologia religiosa, excepte aquella que signifiqui un bé patrimonial i històric especialment contrastat.

Igualment, no es promouran, per part d’aquest Ajuntament, ritus ni celebracions religioses de cap tipus, sent tots els actes organitzats per l’Ajuntament exclusivament de caràcter civil.

Els membres de la Corporació Local i el personal al servei de l’administració municipal no mostraran, en l’exercici del seu càrrec o de les seues funcions, cap gest de submissió o veneració de persones o imatges religioses, ni participaran en funció del seu càrrec en aquestes manifestacions religioses.

Aquest Ajuntament i la seua Corporació, no s’encomanaran al santoral, imatges orituals religiosos.

No es donarà, ni es facilitarà sòl públic, ni locals, ni es concedirà finançament públic o exempcions fiscals municipals per a la instal·lació d’infraestructures o realització d’activitats a cap confessió o institució religiosa.

S’elabora un cens, el qual es farà públic, dels locals, habitatges o espais rústics que estiguen exempts del pagament de l’IBI en aquest terme municipal. Al mateix temps, l’Ajuntament de Simat de la Valldigna es pronuncia a favor de la modificació de les lleis i acords estatals pertinents, perquè totes les entitats religioses o d’una altra naturalesa ideològica no tinguen exempcions d’impostos municipals, inclòs el de béns immobles (IBI), que es deriven de la seua activitat, ja siga de caràcter religiós o mercantil.

Si és el cas, aquest Ajuntament elaborarà un cens de les propietats rústiques i urbanes de les quals s’haja pogut apropiar l’Església catòlica mitjançant el sistema d’immatriculació, des de 1946.

L’Ajuntament sol·licitarà, si escau, la informació pertinent als registradors de la propietat corresponents.

Aquest Ajuntament facilitarà que les cerimònies civils (acollida ciutadana de xiquetes i xiquets les famílies dels quals ho sol·liciten, matrimonis i funerals) es puguen celebrar, sense obstacles, donant a la ciutadania tota mena de facilitats per a això i posant l’adequada infraestructura pública. S’assegurarà que al cementiri d’aquest municipi (el qual serà exclusivament civil), els familiars dels difunts, sense cap exclusió per motius de religió o de conviccions, puguen celebrar les cerimònies i soterraments que estimen pertinents en base a les seues creences i conviccions, dins de la legalitat, higiene i salubritat públiques.

Aquest Ajuntament posarà especial interès en festivitats locals en referència a esdeveniments que uneixen a tota la ciutadania i no només els referents a una part de la ciutadania que tenen determinades creences.

En la mesura del que és possible, s’aniran incorporant referències i commemoracions de caràcter civil al calendari oficial, centres públics i als carrers dels municipis, així com dates fixes i denominació neutra a les vacances escolars.

Els poders públics locals, en el marc de les seues competències, en matèria d’Educació, vetllaran per la laïcitat dels ensenyaments impartits en els itineraris oficials.

L’Ajuntament col·laborarà amb la sanitat pública de la comunitat autònoma en la difusió del testaments vitals a tota la ciutadania.

L’Ajuntament, en períodes electorals, facilitarà col·legis o locals no confessionals i, si escau, si són privats, que estiguen lliures de simbologia religiosa o d’una altra naturalesa ideològica, per a l’exercici democràtic de votar.

Així mateix, l’Ajuntament promourà campanyes informatives sobre el significat de la Declaració Universal dels Drets Humans, sobre la llibertat de pensament i de consciència i per la llibertat religiosa i sobre el principi constitucional: “Cap confessió tindrà caràcter estatal”.

Per tot això, el Grup Municipal d’EUPV proposa al Ple de la Corporació, per a la seua aprovació, els següents:

ACORDS

1.-L’Ajuntament de Simat de la Valldigna s’adhereix al procés de constitució d’una XARXA DE MUNICIPIS PER UN ESTAT LAIC, que pròximament celebrarà la seua primera assemblea constituent, per la qual cosa s’enviarà l’acord al correu: info@redmunicipioslaicos.org , on es coordina, inicialment, la creació d’aquesta XARXA, fins a la seua constitució definitiva.

2.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna sol·licita que es modifiquen les lleis i acords de caràcter estatal pertinents, perquè totes les entitats religioses o d’una altra naturalesa ideològica, no tinguen exempcions d’impostos municipals, inclòs el de béns immobles (IBI).

3.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna trasllada a la Presidència del Congrés dels Diputats aquests acords perquè en prenga coneixement i ho trasllade als diferents grups parlamentaris de la Cambra.
Simat de la Valldigna, 12 de març de 2016»

Obert el torn d’intervencions, el regidor Sebastián Mahiques comenta que podíem estar parlant d’esta moció tota la nit i ells consideren que es pot passar a la votació.

La regidora Imma Cunyat manifesta que altres anys ja s’havia presentat alguna moció en este sentit i afegeix que hi ha pobles on els ajuntaments estableixen una cerimònia civil per als naixements i que és com una benvinguda, sobre tot als que no es bategen.

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el Ple de l’Ajuntament, per SET (7) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista» 1 PSE «Per Simat Esquerra”) i DOS (2) vots en contra (2 PPS «Partit Popular Simat»),

ACORDA:
Primer. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna s’adhereix al procés de constitució d’una XARXA DE MUNICIPIS PER UN ESTAT LAIC, que pròximament celebrarà la seua primera assemblea constituent, per la qual cosa s’enviarà l’acord al correu: info@redmunicipioslaicos.org , on es coordina, inicialment, la creació d’aquesta XARXA, fins a la seua constitució definitiva.

Segon. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna sol·licita que es modifiquen les lleis i acords de caràcter estatal pertinents, perquè totes les entitats religioses o d’una altra naturalesa ideològica, no tinguen exempcions d’impostos municipals, inclòs el de béns immobles (IBI).

Tercer. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna trasllada a la Presidència del Congrés dels Diputats aquests acords perquè en prenga coneixement i ho trasllade als diferents grups parlamentaris de la Cambra. »

I als efectes legals oportuns, s’emet la present certificació, amb el vist i plau de l’alcaldepresident de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.

Total
0
Shares
Artículos relacionados
Total
0
Share