Propostes Política Educativa. Valencia 2015

Plataforma por la escuela publica Valencia

PROPOSTES POLÍTICA EDUCATIVA

ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT PER A TOTA LA VIDA

XARXA EDUCATIVA: Constitució d’una xarxa pública d’oferta obligatòria de 0-3 anys que siga columna vertebral de l’escola valenciana. Planificar i adequar l’oferta i l’atenció educativa al llarg de tota la vida: ensenyament obligatori, formació professional, formació universitària, formació permanent d’adults i ensenyaments especialitzats.

INFRAESTRUCTURES: Configuració d’un nou mapa escolar amb la participació de les diferents organitzacions de la comunitat educativa que done resposta a les necessitats.

Adequació dels centres escolars: eliminació de barracons i dotació d’espais comuns (biblioteca, gimnàs, aula música,…). Revisió periòdica de l’estat de les instal·lacions educatives. Eliminació del fibrociment a tots els centres educatius.

Els centres educatius han d’acomplir les característiques per a esdevenir mediambentalment sostenibles.

DRETS LABORALS: Recuperar les condicions laborals del professorat sense més retallades. Negociar un nou acord d’interins.

Millorar l’accés a la formació lingüística i metodològica que permeta desenvolupar amb èxit els projectes educatius.

Millorar l’accés a formacions ajustades als càrrecs i funcions a desenvolupar: tutories, càrrecs directius, coordinacions, etc.

PLANTILLES DOCENTS: Recuperar i millorar els Acords de Plantilles d’Infantil i Primària, d’Ensenyament Secundari Obligatori i Batxillerat, i de Formació Professional.

MATRICULACIÓ EQUILIBRADA: efectiva per a tot l’alumnat amb necessitats educatives especials en tots els centres sostinguts amb fons públics. Creació de les comissions estables de matriculació de districte o localitat. Derogar el districte únic i rescatar l’anterior zonificació escolar. Allà on es constate que disminueix el nombre d’alumnat pel descens de la natalitat, compensar reduint les ràtios.

PLURILINGÜISME: adoptar totes les mesures es consideren necessàries perquè l’alumnat quan acabe l’ensenyament obligatori, tinga les competències bàsiques per a expressar-se correctament en les dues llengües oficials i per a comunicar-se en una llengua estrangera.

Millora del model pedagògic d’ensenyament plurilingüe que situe el valencià com a llengua referent sobre el qual construir-lo. Millora de l’accés a la formació necessària per a que el professorat puga desenvolupar la seua tasca en aquest àmbit.

ATENCIÓ EDUCATIVA: disseny, execució i avaluació de l’eficàcia de tots els programes que siguen necessaris per a compensar les deficiències de l’alumnat. Reduir les taxes d’abandonament i de fracàs escolar.

PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA: Millorar la participació i la capacitat de decisió de tots els àmbits de participació de la comunitat educativa: consells escolars, consells socials, etc.

BEQUES DE TRANSPORT I MENJADOR ESCOLAR: Ampliar el seu abast i quantia per a l’alumnat d’educació infantil fins a batxillerat i formació professional i avançar cap a la gratuïtat en tot el procés escolar.

MATERIALS CURRICULARS: gratuïtat total en l’ensenyament obligatori.

CONCERTS EDUCATIUS: Eliminació de concerts a centres que segreguen per raons de sexe o socioeconòmiques i a les etapes no obligatòries (Formació Professional i Batxillerat). No a la cessió de terrenys públics als centres privats (CIS). Regulació normativa que impedisca segregació de l’alumnat a través de finançaments addicionals. Priorització en el manteniment d’unitats en la xarxa pública.

PRESSUPOSTOS: Transparència i rendiment de comptes de la gestió dels diners públics. Necessitat de blindar els pilars fonamentals com són la sanitat i educació que garanteixen l’estat del benestar.

Millorar el finançament de la Conselleria d’Educació, millorar les partides econòmiques de les despeses reals de funcionament dels centres educatius.

LLEI EDUCATIVA: reduir al mínim possible l’aplicació de la LOMCE, fins a la seua derogació. Consens d’una nova llei amb la comunitat educativa. Necessitat d’un pacte educatiu entre les forces polítiques i socials no condicionat a la conjuntura política del moment

RELIGIÓ: escola laica.

NOVES TECNOLOGIES: establir un Pla d’Adequació Tecnològica de centres docents, per a introduir, renovar i adequar les infraestructures i equips dels nostres centres a les TIC de la nova era digital. Educar l’alumnat en l’àmbit de les TIC amb coneixença i ús adequat.

Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Pública: FAPA-València, STEPV, FE CCOO PV, FETE-UGT PV, Escola Valenciana, CAVECOVA, CGT, FAAVEM, SEPC, BEA, Campus Jove, Sindicat d’Estudiants, Associació de Directors de Primària, Associació de Directors de Secundària, Moviments de Renovació Pedagògica, ADIDE, FAPA-Enric Valor, FAPA-Penyagolosa i Valencia Laica

Print Friendly, PDF & Email

También te podría gustar...