Etiquetado: Ayuntamiento de Simat (Valencia)

El Ayuntamiento de Simat de la Valldigna (Valencia) se une a la Red de Municipios por un Estado Laico

«MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PER UN ESTAT LAIC Inés Coronel Català, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) en l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, a l’empara del que disposa el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitat Locals, presenta per  a la seua aprovació la moció següent. EXPOSICIÓ DE MOTIUS Segons la Constitució espanyola, “cap confessió tindrà caràcter estatal”. L’Ajuntament de...